Microsoft SQL Server Native Client 11.4.7462.6

Microsoft SQL Server Native Client 11.4.7462.6

Microsoft – Freeware – Android iOS Windows Mac Linux
ra khỏi 29 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Microsoft SQL Server Native Client (SQL Server Native Client) là một thư viện liên kết động duy nhất (DLL) có chứa SQL OLE DB nhà cung cấp và điều khiển SQL ODBC. Nó có thời gian chạy hỗ trợ cho các ứng dụng bằng cách sử dụng API nguồn gốc-Mã (ODBC, OLE DB và ADO) để kết nối với Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2008 R2, và SQL Server 2012. SQL Server Native Client nên được sử dụng thay vì Microsoft dữ liệu truy cập các thành phần (MDAC) để tạo ứng dụng mới hoặc nâng cao ứng dụng hiện có mà cần phải tận dụng lợi thế của máy chủ SQL tính năng như nhiều hoạt động quả bộ (MARS), thông báo truy vấn, User-Defined loại (UDT), và XML hỗ trợ loại dữ liệu. Trình cài đặt này redistributable cho SQL Server Native Client cài đặt các thành phần khách hàng cần thiết trong thời gian chạy để tận dụng lợi thế của tính năng 'Denali' tên mã SQL Server mới, và tùy chọn cài đặt các tập tin tiêu đề để phát triển một ứng dụng sử dụng SQL máy chủ Native khách hàng API.

Tổng quan

Microsoft SQL Server Native Client là một Freeware phần mềm trong danh mục Máy chủ được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 11.530 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft SQL Server Native Client là 11.4.7462.6, phát hành vào ngày 10/09/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 11.0.2100.60, được sử dụng bởi 20 % trong tất cả các cài đặt.

Microsoft SQL Server Native Client đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/iOS/Windows/Mac/Linux.

Người sử dụng của Microsoft SQL Server Native Client đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Microsoft SQL Server Native Client!

Cài đặt

người sử dụng 11.530 UpdateStar có Microsoft SQL Server Native Client cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại